Waterhardheid.

PH waarde: de zuurtegraad.

PH waarde: dit is de zuurgraad van het water en van belang voor de gezondheid van uw vissen, de ph waarde moet tussen de 7 en de 8,5 zijn.

De PH factor is van groot belang bij het streven naar een goede waterconditie, maar heeft een grote invloed op een goede groei en gezondheid van de planten en vissen in uw vijver.

Een neutrale PH waarde ligt tussen 7 en 8,5 want er boven of er onder is er sprake van een slecht zuur of basisch vijvermilieu.

Bij voortdurende afwijkingen van de streefwaarde ontstaat er een regelrechte bedreiging voor uw vissen en planten.

De PH waarde wordt gebruikt om te kijken of het microleven goed functioneert en of de vijver niet verzuurt.

De werking :

Bacteriën produceren 24 uur per dag kooldioxide / Co2 en deze bacteriën leven in de vijverbodem en in een biologisch filter. Door hun productie van Co2 neemt de hoeveelheid Co2 in de vijver toe en Co2 maakt het vijverwater een beetje zuur, waardoor de PH waarde daalt.

Waterplanten verbruiken overdag Co2 omdat de planten Co2 opnemen uit het vijverwater, en dan wordt dit water minder zuur waardoor de PH waarde stijgt.

Als alles goed gaat, zal de PH waarde gedurende de nacht dalen, omdat de bacteriën Co2 produceren, maar de planten niets opnemen en overdag juist stijgen doordat de planten Co2 opnemen.

Daarom zal de PH waarde in de ochtend lager zijn dan in de avond

Als je de PH waarde van de vijver gaat meten, is het verstandig om dit 2 keer op een dag te doen.

Hierdoor kun je de waardes vergelijken, en zal de PH waarde tussen de 7 en 8 schommelen.

Om de PH waarde met middelen te verhogen of te verlagen is bijna altijd overbodig.

De Co2 in de vijver moet het werk doen en als de GH en KH waarde op het juiste niveau gehouden worden, zal ook de PH waarde weinig veranderen.

PH waarde te laag:

Een zuur vijvermilieu door een teveel aan koolstofdioxide / Co2 heeft een tekort aan zuurstof.

Dat kan komen door te veel vissen in de vijver, te weinig nitrificerende bacteriën of een slecht werkend filter. Of er is teveel bodemslib of ander organisch afval aanwezig, of een te lage GH waarde en soms ook door filtratie van turf. Dit kan tot gevolg hebben van vissterfte zonder aantoonbare ziekte, aantasting van de slijmhuid, ontstoken kieuwen, bloeddoorlopen vinnen.

Ook stopt de groei van waterplanten of sterven ze af, doordat ze niets meer opnemen, en witte aanslag op de planten onder water.PH waarde aanpassen:

GH waarde met GH Plus of Clay mix op peil brengen, ondertussen flink beluchten en of water verversen met leidingwater, en KH Plus toevoegen.

Voeg eventueel meer zuurstofplanten en bacteriën toe.

PH waarde te hoog:

Een alkalisch vijvermilieu door te weinig koolstofdioxide / Co2 en daardoor teveel aan zuurstof.

Oorzaken kunnen dan ook zijn, gebruikte stenen en rotsen met een hoog kalkgehalte of het teveel toedienen van vijverkalk. Verder kan een te uitbundige groei van zuurstofplanten, of te veel van één soort waterplant met alkalische werking bijv. waterpest en hoornblad, of een slechte bacteriehuishouding, en explosieve groei van zweef en draadalgen ook zorgen voor een hoge PH.

Stop met beluchten, verwijder draadalgen en eventueel een deel van de zuurstofplanten, ververs 1/3 deel van het water, vermijd gebruik van vijverkalk en kalkhoudend gesteente.

Gebruik bacteriën en eventueel een draadalgen verwijderaar.

In het geval van zweefalgen oftewel groen water, gebruik bacteriën en zorg dat de GH op minstens 8 staat.. Indien noodzakelijk PH Min gebruiken.

GH waarde: de totale of gezamenlijke hardheid.

GH waarde: is de totale hardheid, de hoeveelheid in het water opgeloste mineralen, planten en vissen hebben deze mineralen nodig om gezond te groeien, de GH waarde moet minimaal 8 zijn, optimaal is 12.

De GH waarde geeft aan, hoeveel mineralen er in het water zijn opgelost zijn. Belangrijke mineralen die in vijverwater moeten zitten zijn calcium en magnesium. Mineralen vormen het transportmiddel voor Co2 en zijn de voedingszouten voor de zuurstofplanten.

Gesteld kan worden dat bij een sterk afwijkende GH waarde het koolstofdioxine-bufferproces als onder KH beschreven wordt belemmerd of bemoeilijkt.

Voor een goede plantengroei is een GH waarde tussen de 8 en 12 optimaal.

Bij een lagere waarde treedt stagnatie van de plantengroei op, bij een hogere waarde ontstaat er gemakkelijk kalkaanslag op de zuurstofplanten.

Zuurstofplanten onttrekken voor hun groei mineralen aan het water. Invallend regenwater bevat geen mineralen en zorgt dat de GH waarde van de vijver alleen maar kan teruglopen. Hierdoor wordt de hardheid op den duur te laag om nog groei van zuurstofplanten mogelijk te maken.

De GH waarde moet dus periodiek op peil gebracht worden, anders wordt de vijver troebel.

Zorg aan het begin van het groeiseizoen dat de GH waarde op een goed niveau gebracht wordt. Na de winter is de hardheid van het vijverwater door neerslag meestal namelijk flink teruggelopen. Ook in de loop van het groeiseizoen zal de GH waarde teruglopen, omdat de waterplanten mineralen aan het water onttrekken. Goede middelen om de GH waarde het hele jaar op het juiste niveau te houden zijn GH Extra en Clay mix.

GH Extra is een snelwerkend middel om de hardheid direct te verhogen, Clay mix zorgt ervoor dat de waterhardheid gedurende langere tijd op het juiste niveau blijft.

KH waarde: de tijdelijke of carbonaathardheid.

De carbonaathardheid geeft aan, hoeveel carbonaat er in het vijverwater is opgelost.

Een goede KH waarde ligt hoger dan 5 maar liever hoger dan 6.

Een carbonaat is een chemische verbinding van calcium/magnesium en Co2.

Juist deze Co2/koolstofdioxide component is belangrijk: zuurstofplanten hebben deze Co2 nodig voor hun groei. Als de carbonaathardheid voldoende hoog is, is er eigenlijk een voorraad Co2 aanwezig in de vijver. Want als er een overschot aan koolstofdioxide in de vijver is, verbindt deze zich onder optimale omstandigheden aan de elementen calcium en magnesium, mits deze uiteraard aanwezig zijn. Hieruit ontstaat carbonaat en de aanwezige hoeveelheid carbonaat wordt in het KH gehalte weergeven. Indien er te weinig koolstofdioxide beschikbaar is voor de planten om te groeien, wordt dit aan het carbonaat onttrokken. Daarom fungeert het carbonaat als een soort veiligheidsbuffer met betrekking tot de zuurgraad of PH waarde.

Een goed KH gehalte kan dus een sterk schommelende PH waarde voorkomen.

Door periodiek het KH gehalte van de vijver te meten en het verloop te volgen, kan men bepalen of de werking van de nitrificerende bacteriën in de vijver voldoende aanwezig is.

Als er niet voldoende bacteriën aanwezig zijn, zullen de planten koolstofdioxide onttrekken aan het carbonaat waardoor de KH waarde een dalende lijn zal weergeven en dit uiteindelijk een te lage PH waarde tot gevolg zal hebben. Wanneer de KH buffer bijna is opgebruikt kan er plotseling een sterke verzuring van de vijver optreden met alle gevolgen van dien. In principe wordt er in een gezonde vijver voldoende Co2 geproduceerd door de bacteriën, maar door allerlei oorzaken kunnen productie door de bacteriën en consumptie door de zuurstofplanten weleens uiteenlopen.

Een voldoende hoge carbonaathardheid kan deze verschillen opvangen.

Dit wordt ook wel aangeduid als de bufferende werking.

Nieuwe vijvers hebben bijna altijd een gebrek aan Co2, omdat er nog maar relatief weinig bacteriën in de vijver zitten. Toevoeging van carbonaat is een goede methode om door de kritieke opstartfase te komen.

Een goede KH-waarde is 7 of hoger.

Met KH plus kan een te lage carbonaathardheid snel op het gewenste niveau gebracht worden.

Als de KH-waarde eenmaal op peil is, kan deze gedurende langere tijd op het juiste niveau gehouden worden met Clay mix.